Zasady i warunki

Warunki handlowe firmy Ivo Kleňha - Australianremedy

z siedzibą: Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00  Praga 4, Republika Czeska

REGON: 66375274

zapisanej w Rejestrze Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego dzielnicy Praga 4

w zakresie sprzedaży towarów przez sklep internetowy znajdujący się w Internecie pod adresem http://www.australianremedy.pl

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.  Określone tutaj warunki handlowe (dalej tylko „warunki handlowe”) firmy Ivo Kleňha - Australianremedy, z siedzibą: Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00  Praga 4, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 66375274, zarejestrowanej w Urzędzie Miejskim dzielnicy Praga 4 (dalej tylko „sprzedawca”) regulują zgodnie z przepisami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks Cywilny (dalej tylko „Kodeks Cywilny”) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy wynikające w związku lub na podstawie umowy kupna (dalej tylko „umowa kupna”) zawartej pomiędzy sprzedającym, a inną osobą fizyczną (dalej tylko „kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedającego na stronie internetowej znajdującej się w Internecie pod adresem www.australianremedy.pl poprzez interfejs strony WWW (dalej tylko „interfejs sklepu WWW”).

1.2.  Warunki handlowe nie odnoszą się do przypadków, w których osoba, która zamierza kupić towar od sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą, która zamawia towar w ramach prowadzonej już działalności gospodarczej lub w ramach niezależnie wykonywanego zawodu.

1.3.  Uzgodnienia różne od warunków handlowych mogą być zawarte w umowie sprzedaży. Rozbieżne ustalenia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed warunkami handlowymi.

1.4. Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.

1.5. Sprzedawca ma prawo do zmiany brzmienia warunków handlowych. Przepis ten nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Po podstawie rejestracji kupującego na stronie internetowej, kupujący uzyskuje dostęp do interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu użytkownika kupujący może zamówić towar (dalej tylko „konto użytkownika”). W przypadku, gdy interfejs internetowy pozwala na to, kupujący mogą również zamówić towar bez rejestracji, bezpośrednio z interfejsu strony WWW.

2.2. Przy rejestracji na stronie internetowej oraz przy zamawianiu towarów, kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i prawdziwych wszystkich informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane określone przez kupującego na koncie użytkownika i przy zamówieniu towaru sprzedawca uznaje za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do dostępu do konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie tego obowiązku przez kupującego.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia korzystania z konta użytkownika przez trzecią osobę.

2.5. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza w przypadku, jeżeli kupujący nie korzysta z konta użytkownika, lub gdy kupujący naruszy zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunki handlowe).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne cały czas, a to zwłaszcza w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego, ewentualnie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1. Interfejs WWW sklepu zawiera informacje na temat produktów, w tym cen poszczególnych towarów. Ceny oferowanych towarów zawierają podatek VAT i wszystkie inne opłaty. Oferta towarów i cen towarów pozostaje aktualna tak długo, jak długo jest widoczna w interfejsie WWW sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości sprzedawcy do zawarcia umowy kupna w ramach indywidualnie negocjowanych warunków.

3.2. Interfejs WWW sklepu zawiera także informacje dotyczące kosztów związanych z dostawą towarów. Informacje na temat kosztów związanych z dostawą towarów wymienionych w interfejsie WWW obowiązują dla Polski.

3.3. Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w ramach interfejsu WWW. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje dotyczące:

     3.3.1. zamawianego towaru (zamówione towary kupujący „wkłada” do elektronicznego koszyka interfejsu WWW sklepu),

     3.3.2. sposobu zapłaty ceny zakupionych towarów, szczegółów dotyczących sposobu dostawy zamówionych towarów

     3.3.3. informacji o kosztach związanych z dostarczeniem towaru (dalej zwane łącznie jako „zamówienie”).

3.4. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący ma prawo do sprawdzenia i modyfikacji danych określonych przez kupującego w zamówieniu, kupujący ma przy tym możliwość do wykrycia i skorygowania błędów powstałych podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie klikając na przycisk „Zakończ zamówienie”. Informacje określone w zamówieniu sprzedający uznaje za prawidłowe. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdza kupującemu otrzymanie zamówienia w postaci wiadomości e-mailowej wysłanej na adres wymieniony w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (dalej tylko „adres e-mail kupującego”).

3.5. Sprzedawca ma zawsze prawo, w zależności od rodzaju zamówienia (zamówiona ilość, cena zakupu, szacowane koszty wysyłki), poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie (np. pisemne lub telefoniczne).

3.6. Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym i kupującym powstaje w momencie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane do kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail kupującego.

3.7. Kupujący zgadza się na korzystanie ze środków komunikacji zdalnej podczas zawierania umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy użyciu środków porozumiewania się na odległość związane z zawarciem umowy kupna (koszt dostępu do Internetu, koszty telekomunikacyjne) kupujący ponosi sam, przy czym koszty te nie różnią się od stawek standardowych.

4. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Ceny towarów oraz wszelkie koszty związane z dostawą towarów zgodnie z umową kupna, kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:

     4.1.1. w gotówce za pobraniem w miejscu określonym przez kupującego w zamówieniu;

     4.1.2. przelewem na rachunek bankowy sprzedającego nr 94 1050 1751 1000 0092 0071 6695, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A., Polska (dalej tylko „rachunek sprzedawcy“);

4.2. Razem z ceną zakupu kupujący zobowiązany jest zapłacić koszty związane z dostawą towaru w wysokości określonej w umowie. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, rozumie się przez to cenę zakupu i koszty związane z dostarczeniem towaru.

4.3. Sprzedawca nie wymaga od kupującego zapłaty zaliczki lub innej podobnej płatności. Nie dotyczy to postanowień art. 4.6 warunków handlowych dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu z góry.

4.4. W przypadku płatności za pobraniem, cenę zakupu należy zapłacić w momencie odbioru towaru. W przypadku bezgotówkowej formy płatności cenę zakupu należy zapłacić w terminie 7 dni od zawarcia umowy kupna.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę zakupu, wraz z podaniem zmiennego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu jest spełniony przez kupującego w momencie dopisania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedającego.

4.6. Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku, gdy kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia (art. 3.6), wymagać zapłaty pełnej ceny zakupu jeszcze przed wysłaniem towaru do kupującego. Postanowienia § 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie mają tu zastosowania.

4.7. Nie można łączyć ze sobą kilku ewentualnych zniżek cen towarów udostępnionych kupującemu przez sprzedającego.

4.8. Jeśli w kontaktach handlowych jest to normalnie przyjęte lub, jeśli jest to przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawia kupującemu na podstawie płatności dokonanych w ramach umowy kupna dokument podatkowy - fakturę. Sprzedający jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy - fakturę - sprzedawca wystawia kupującemu po zapłacie ceny towarów i przesyła go drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego, lub w postaci papierowej, wraz z towarem.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 1837 Kodeksu Cywilnego, nie może między innymi odstąpić od umowy kupna na dostawę towarów, które zostały indywidualnie przygotowane zgodnie z życzeniem kupującego albo dla jego osoby, od umowy na dostawę towarów podlegających szybkiemu zużyciu, jak również towarów, które zostały po wydaniu nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, od umowy kupna na dostawę towarów oryginalnie zamkniętych, które konsument wyjął z opakowania i towarów, których nie można zwrócić z powodów higienicznych.

5.2. Jeśli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 oraz inna sytuacja, w przypadku której nie można odstąpić od umowy, kupujący ma prawo zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego do odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania towaru, przy czym w przypadku umowy kupna na dostawę kilku rodzajów towarów lub dostawy kilku części, termin ten jest liczony od dnia otrzymania ostatniego elementu dostawy. Odstąpienie od umowy kupna musi być wysłane do sprzedającego w terminie określonym w poprzednim zdaniu. Do odstąpienia od umowy kupujący może użyć standardowego formularza przygotowanego przez sprzedającego, załączonego do warunków handlowych. Odstąpienie od umowy kupujący może wysłać między innymi na adres sprzedawcy Australianremedy, Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00 Praga 4, Republika Czeska lub na adres poczty elektronicznej sprzedającego info@australianremedy.cz.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych umowa kupna zostaje od początku anulowana. Towar musi być zwrócony do sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy, kupujący ponosi koszty odesłania towaru do sprzedawcy, nawet w przypadku gdy towary nie mogą zostać zwrócone sprzedawcy ze względu na swój rozmiar przy użyciu tradycyjnej drogi pocztowej. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć na adres sprzedawcy towary w postaci nieuszkodzonej i bez żadnych oznak użytkowania lub zużycia.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 5.2 warunków handlowych sprzedawca zwróci kupującemu pobrane środki finansowe w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy przez kupującego, w taki sam sposób, w jaki sprzedający je od kupującego otrzymał. Sprzedawca ma również prawo do zwrotu pobranej płatności od kupującego w momencie zwrotu towarów przez kupującego lub w inny sposób, jeśli kupujący się na to zgodzi i nie poniesie z tego powodu dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków finansowych wcześniej, niż kupujący nie zwróci towaru lub nie wykaże, że towary zostały wysłane do przedsiębiorcy.

5.5. Roszczenia z tytułu szkód powstałych w towarze sprzedający ma prawo jednostronnie zaliczyć na poczet roszczenia kupującego do zwrotu ceny zakupu.

5.6. Do momentu otrzymania towaru przez kupującego, sprzedający może w każdej chwili odstąpić od umowy. W tym przypadku, sprzedawca zwraca cenę zakupu, bez zbędnej zwłoki, w postaci przelewu na rachunek wskazany przez kupującego.

5.7. Jeśli z towarami dostarczonymi kupującemu wręczono mu prezent, to umowa darowizny pomiędzy sprzedającym i kupującym zawierana jest z klauzulą, że w przypadku odstąpienia kupującego od umowy, ta umowa darowizny staje się nieważna, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedającemu prezentu razem z dostarczonymi towarami.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

6.1. Sposób dostarczenia towaru określa sprzedający, chyba że umowa zakupu stanowi inaczej. W przypadku, gdy forma transportu jest uzgodniona na podstawie żądania kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

6.2. Jeśli sprzedający w ramach umowy zakupu zobowiązany jest dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, to kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru podczas dostawy.

6.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego, towar należy dostarczyć powtórnie lub w jakikolwiek inny sposób niż podany w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia kosztów związanych z ponownym dostarczeniem towarów, ewentualnie kosztów związanych z inną formą dostawy.

6.4. Przy odbieraniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowania nie zostały naruszone, a w przypadku jakichkolwiek usterek zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika. W przypadku stwierdzenia, że opakowanie zostało naruszone, kupujący ma prawo nie przyjąć przesyłki od nadawcy.

6.5. Pozostałe prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów, mogą zawierać indywidualnie zmodyfikowane warunki dostawy przez sprzedawcę, jeśli tylko zostały przez niego ustalone i zaakceptowane.

7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W PRZYPADKU OTRZYMANIA WADLIWEGO TOWARU

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące otrzymania wadliwego towaru są regulowane przez odpowiednie przepisy (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego).

7.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny w stosunku do kupującego za to, aby dostarczone towary przy odbiorze nie posiadały wad. W szczególności, sprzedawca jest odpowiedzialny w stosunku do kupującego za to, aby w momencie przekazania towaru kupującemu:

     7.2.1. towar miał właściwości, które strony uzgodniły, a jeśli brak jest takiego porozumienia, to towar ma mieć właściwości, które sprzedawca lub producent opisał, lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie publikowanej przez nich reklamy,

     7.2.2. towar nadawał się do celów, które sprzedawca określił, lub dla których są zwykle używane towary tego rodzaju,

     7.2.3. towar był w odpowiedniej ilości, wymiarze lub o odpowiedniej wadze

     7.2.4. towar spełniał wymagania przepisów prawnych.

7.3. Postanowienia, o których mowa w art. 7.2 warunków handlowych nie mają zastosowania w stosunku do  towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu usterki, z powodu której cena została obniżona, zużycia towaru spowodowanego przez jego normalne użytkowanie, w stosunku do towarów używanych z powodu wady odpowiadającej stopniowi użycia lub zużycia, które towar posiadał w momencie odebrania go przez kupującego albo, gdy wynika to z charakteru towaru.

7.4. Jeśli w czasie  6 miesięcy od momentu odebrania towaru zostanie w nim wykryta wada, to uznaje się, że towar był wadliwy już w momencie jego odebrania.

7.5. Prawa wynikające z otrzymania wadliwego towaru kupujący może egzekwować w stosunku do sprzedającego pod adresem jego zakładu, w którym możliwe jest przyjęcie reklamacji z uwzględnieniem asortymentu sprzedawanych towarów, ewentualnie w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Za czas przyjęcia reklamacji uważany jest moment, gdy sprzedawca otrzymał od kupującego reklamowany towar.

7.6 Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady towaru mogą być określone w regulaminie reklamacji sprzedawcy.

     7.6.1. Regulamin reklamacji - Złożenie reklamacji

W przypadku, gdy konsument stwierdzi wady w zakupionym towarze, ma prawo do złożenia u nas reklamacji. W tym celu proszę przesłać reklamowany towar wraz z kopią dokumentu potwierdzającego zakup, ewentualnie łącznie z listem i krótkim opisem usterki na nasz adres:

Australianremedy.cz, Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00  Praga 4, Republika Czeska

Pozostałe dane kontaktowe do zgłoszenia reklamacji:

E-mail:   info@australianremedy.cz
Tel.:       +420 777 766 339

O przyjęciu reklamowanego towaru będziemy Państwa informować w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego towaru za pośrednictwem protokołu reklamacyjnego wysłanego na Państwa adres e-mail.

Rozpatrzenie reklamacji

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w tym okresie, wymienimy Państwu towar na nowy lub zwrócimy pieniądze, w zależności od Państwa żądania.

O formie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony e-mailem w formie zapisu w protokole reklamacji.

8. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1. Kupujący nabywa prawo własności do towarów poprzez zapłacenie pełnej ceny towaru.

8.2. Sprzedawca nie jest związany w stosunku do kupującego poprzez żadne kodeksy postępowania w znaczeniu postanowień § 1826 ust. 1 podpunkt e) Kodeksu Cywilnego.

8.3. Sprzedawca zapewnia pozasądowe rozpatrywanie skarg konsumentów pod adresem e-mailowym: info@australianremedy.cz. Informacje na temat rozpatrzenia skargi kupującego wysyłane są przez sprzedającego na adres e-mailowy kupującego.

8.4. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrola działalności odbywa się przez Urząd Skarbowy/Inspekcję Handlową w ramach ich kompetencji. Nadzór w zakresie ochrony danych osobowych wykonywany jest przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje w określonym zakresie między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Sb.: O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.5. Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko związane ze zmianą okoliczności w znaczeniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, jest realizowana na podstawie ustawy nr 101/2000 Sb., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu i informacje o dokonanych przez niego zakupach (dalej łącznie, jako „dane osobowe”).

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. Jeśli kupujący nie wybierze innej możliwości, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego także w celu wysyłania wiadomości handlowych i informacji kupującemu. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w pełnym zakresie na podstawie niniejszego artykułu nie jest warunkiem, który uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.

9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania prawidłowych i prawdziwych danych osobowych (podczas rejestracji, na koncie użytkownika, przy zamawianiu poprzez interfejs strony sklepu) oraz, że powinien on bez zbędnej zwłoki powiadomić sprzedawcę o zmianie swoich danych osobowych.

9.5. Przetwarzanie danych osobowych sprzedawca może powierzyć osobie trzeciej – podmiotowi przetwarzającemu dane. Dane osobowe nie będą przez sprzedającego przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego z wyjątkiem osób, które są odpowiedzialne za dostawę towaru.

9.6. Dane osobowe przetwarzane są przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7. Kupujący potwierdza, że udostępnione dane osobowe są dokładne i że został on poinformowany o tym, że dane są przekazane w sposób dobrowolny.

9.8. W przypadku, gdy kupujący podejrzewa, że sprzedawca lub podmiot przetwarzający dane (art. 9.5) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych w sposób, który jest niezgodny z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub niezgodnie z prawem, zwłaszcza jeśli cel przetwarzania danych osobowych nie jest jednoznacznie określony, może:

     9.8.1. żądać od sprzedawcy, lub podmiotu przetwarzającego dane, złożenia odpowiednich wyjaśnień,

     9.8.2. żądać od sprzedawcy, lub podmiotu przetwarzającego dane, naprawy takiej sytuacji. W szczególności może to obejmować zablokowanie, sprostowanie, uzupełnienie lub usunięcie danych osobowych. Jeśli wniosek kupującego złożony na podstawie poprzedniego zdania zostanie uznany za uzasadniony, to sprzedający lub podmiot przetwarzający dane, rozwiąże problem bez zbędnej zwłoki. Jeśli sprzedawca lub podmiot dokonujący przetwarzania nie spełni żądania kupującego, kupujący ma prawo do odwołania się bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przepis ten nie ma wpływu na prawo kupującego do skontaktowania się bezpośrednio z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

9.9. Jeżeli kupujący żąda informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, to sprzedający musi dostarczyć mu te informacje. Sprzedawca ma prawo do żądania adekwatnej rekompensaty za udostępnione informacje zgodnie ze zdaniem poprzedzającym w wysokości nieprzekraczającej uzasadnionych kosztów dostarczenia informacji.

10. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

10.1. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących towarów, usług lub firmy sprzedającego wysyłanych na adres e-mail kupującego, a także wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej wysyłanej przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie plików cookies w jego komputerze. W przypadku, gdy zakup na stronie internetowej może być zrealizowany, a także spełnione mogą być obowiązki sprzedającego wynikające z umowy kupna, bez zapisywania plików cookies w komputerze kupującego, to kupujący może w każdej chwili wycofać taką zgodę,  udzieloną na podstawie poprzedniego zdania.

11. DORĘCZENIE KORESPONDENCJI

11.1. O ile nie postanowiono inaczej, to wszelka korespondencja związana z umową kupna musi być dostarczona drugiej stronie umowy w formie pisemnej: na adres e-mail, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (w zależności od preferencji nadawcy). Korespondencja jest dostarczana na adres poczty elektronicznej, podany na koncie użytkownika.

11.2. Wiadomość jest doręczona:

     11.2.1. W przypadku dostarczenia na adres poczty elektronicznej w momencie jej przyjęcia przez serwer poczty przychodzącej

     11.2.2. W przypadku dostarczenia osobiście lub przez pocztę w momencie odebrania przesyłki przez adresata

     11.2.3. W przypadku dostarczenia osobiście lub przez pocztę również w momencie odmowy przyjęcia przesyłki, kiedy to adresat (ewentualnie osoba uprawniona do odbioru przesyłki) odmawia przyjęcia przesyłki

     11.2.4. W przypadku dostawy przez pocztę w momencie upłynięcia dziesięciu (10) dni od daty zdeponowania przesyłki na poczcie i dostarczenia awiza adresatowi o oczekującej przesyłce, jeśli dojdzie do zdeponowania przesyłki na poczcie, również wtedy, gdy adresat się o tym nie dowiedział. 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Jeżeli stosunek związany z korzystaniem z witryny internetowej lub stosunek prawny powstały na podstawie umowy sprzedaży obejmuje relacje międzynarodowe (zagraniczne), strony zgadzają się na to, żeby ten stosunek był regulowany prawem czeskim. Nie ma to wpływu na prawa konsumentów wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów.

12.2. Jeśli którekolwiek z postanowień warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne, lub takim się staje, to w miejsce nieważnego postanowienia wprowadza się postanowienie, którego znaczenie jest najbliższe nieważnemu zapisowi. Nieważność lub nieskuteczność jednego z przepisów nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i aneksy do umowy kupna lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

12.3. Umowa kupna, łącznie z warunkami handlowymi, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4. Załącznikiem do warunków handlowych jest wzór formularza do odstąpienia od umowy.

12.5. Dane kontaktowe sprzedawcy: adres do korespondencji: Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00  Praga 4, Republika Czeska, adres poczty elektronicznej info@australianremedy.cz, telefon +420 777 766 339.

 

Niniejsze warunki handlowe obowiązują od 1 stycznia 2014 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzór formularza odstąpienia od umowy kupna

 

Odstąpienie od umowy

Adresat:
...................................

...................................

...................................

REGON:

Oświadczam, że niniejszym odstępuję od umowy kupna towaru.............. o numerze zamówienia.............. .

Data zamówienia: ....................

Data otrzymania towaru: ......................

Imię i nazwisko klienta: ...............................................................................................

Numer rachunku do zwrotu ceny zakupu: ...........................................................................................

 

Adres klienta:

........................................

........................................

........................................

 


Podpis klienta: (tylko w przypadku, gdy formularz ten jest wysyłany w postaci tradycyjnego listu)

Data: